BALANDŽIO 8

Jei jis atsitrauks, mano siela jo nemėgs – Hbr. 10:38.

 

Atsitraukimas pradžioje gali būti tik labai nežymus nuėjimas nuo siaurojo aukos kelio, gali būti tik pasižiūrėjimas atgal ir gailėjimas paliktų dalykų, arba nedidelis sumažinimas bėgimo greičio paskirtose mums lenktynėse, o paskui ir polinkis nedideliam kompromisui Tiesos atžvilgiu, norint patenkinti puolusio kūno troškimus. Tokiu būdu yra paruošiamas kelias gundytojo klastai ir gudrybei, kuris greitai pastebi mūsų silpnas puses ir išnaudoja jas, atsižvelgdamas į susidariusias aplinkybes. Subtiliomis, apgaulingomis klaidomis užtemdo mūsų sveiką mąstymą ir kūniškam protui pateikia malonius viliojimus, kurie lyg atrodo teisingi, ir beveik nepastebimai siela pamiršta „pirmąją meilę” Viešpačiui ir savo pradinį uolumą Jo tarnyboje. Toliau, pagriebta srovės, ši siela tolsta nuo Tiesos ir jos dvasios, todėl toliau nebėra vedama Dievo Šventosios Dvasios – Z’95, 93 (R 1798).

*      *       *

Atsitraukimas reiškia pasitraukimą nuo pasišventimo ir grįžimą prie gyvenimo nuodėmėje, klaidoje, savanaudiškume ir pasaulietiškume. Blogo gyvenimo palikimas ir pasišventimas Dievui padaro Jehovai didelį malonumą, kaip skaitome „Viešpats gėrisi savąja tauta”. Todėl, Dievas yra labiau nepatenkintas tais, kurie pažino gyvybės kelią ir jį paliko, nei tais, kurie niekada to kelio nežinojo. Taigi, tie pirmieji yra Gyvojo Dievo rankoje ir yra paskirti sunaikinimui – P’20, 71.

 

Paralelinės citatos: Pr. 19:26; Ps. 85:10; 125:5; Oz. 11:7; Lk. 9:62; 17:32; Mt. 5:13; 6:23; Jn. 17:12; 2 Tim. 2:12; Hbr. 6:4-9; 10:26-31; 2 Pet. 2; 3:17; 1 Jn. 5:16.

Giesmės: 13, 130, 136, 20, 95, 196, 198 / 109, 407, 37.

Poems of Dawn, 130; Wiersze brzasku, 123: Būk budrus.

Tower Reading: Z’12, 278; (R 5093).

 

Klausimai: Kokių turėjau pagundų, susijusių su šia eilute? Kaip šias pagundas nugalėjau? Ką nutariau ir pasižadėjau ryšium su šiais išbandymais?