LIEPOS 1

Elkitės kaip šviesos vaikai … ištirdami, kas patinka Viešpačiui – Ef. 5:8,10.

 

Jeigu pasišventėme Dievui Tiesos pagalba – jeigu mūsų valia yra mirusi, o Viešpaties pilnai priimta vietoj mūsų valios mūsų mintyse, žodžiuose ir darbuose – tai reiškia, kad vykdome Dievo valią ir gausime apdovanojimą kaip „nugalėtojai”, net jei ir niekada neturėtume progų sakyti pamokslų, duoti išmaldos vargšams, neturtingiems ir niekada nekentėtume kaip kankiniai Tiesos labui. Atsiminkime gerai, kad „ta yra Dievo valia [liečianti jus] tai jūsų šventėjimas”. Tegul niekas neaptemdo ir neužstoja tos Tiesos – net kitos tiesos ar klaidos. Leiskime šiai Tiesai dominuoti mūsų gyvenime, o tada, jei Dievo valia iš tikrųjų yra mūsų valia, mes turėsime aiškiai pažymėtą kelią, o tai yra labai svarbu – Z’99, 4 (R 2411).

*      *       *

Šviesos vaikai, tai tie pasišventę Dievui asmenys, kurie turi Tiesą. Jie pritaiko savo elgesį prie doktrinų, nurodymų, pažadų, pamokymų, pranašysčių, istorijų ir Dievo Žodžio tipų. Jie pastoviai studijuoja Žodį ir stengiasi pritaikyti jo principus įvairiose gyvenimo situacijose, kad galėtų pirmiausia įsitikinti, kas patinka Viešpačiui, o tada taip elgtis – P’26, 95.

 

Paralelinės citatos: Mt. 5:14-16; Jn. 12:46; 13:13; 2 Kor. 4:6;

1 Tes. 5:5; 1 Jn. 1:7; 2:6,9,10; Rom. 12:2; Ef. 5:2,15,17; 1 Tes. 4:3;

5:24; Flp. 1:10; 1 Tim. 2:3.

Giesmės: 315, 1, 20, 196, 71, 125, 154 / 101, 415, 422.

Poems of Dawn, 77; Wiersze brzasku, 66: Nematau, bet tikiu. Tower Reading: Z’14, 126; (R 5446).

 

Klausimai: Ar šią savaitę, kaip šviesos vaikas, stengiausi išbandyti savo charakterį, motyvus, mintis, žodžius ir poelgius? Kaip? Kodėl? Kokiose aplinkybėse? Kokios buvo pasekmės?