Apie Mus


Esame tarptautinis Šventojo Rašto tyrinėtojų judėjimas, jungiantis įvairių profesijų pasauliečius asmenis, pripažįstančius Bibliją esant Dievo Žodžiu ir tikėjimo pagrindu.

Judėjimo šaknys siekia XIX amžių Jungtinėse Amerikos Valstijose, kada Biblijos tyrinėtojas ir pastorius Charlles T. Russell (1852-1916) surinko, parengė ir pradėjo skleisti Šventojo Rašto aiškinimus, paremtus reformatorių mokslu, o taip pat ir vėlesnių Biblijos tyrinėtojų, kurių aiškinimai buvo labiausiai logiški ir sutinkantys su Dievo charakteriu. Ypatingai tai lietė supratimą apie Dieviškąjį Amžių planą, tai yra Dievo ketinimus, liečiančius žmonijos praeitį, dabartį ir ateitį, doktriną apie Jėzaus Kristaus aukos išperkamąją kainą, o taip pat mokslą apie nematomą Kristaus Antrą sugrįžimą ant žemės. Vėliau jo darbą tęsė Paul S. L. Johnson (1920-1950), Raymond G. Jolly (1950-1979), August Gohlke (1979-1985), Bernard W. Hedman (1986-2004), Ralph M. Herzig (2004-2014), o dabar – Leon J. Snyder.

Judėjimas išleidžia du pagrindinius žurnalus: kas du mėnesius „Biblijos Vėliavą“, ir kas trys mėnesiai „Dabartinę Tiesą“, o taip pat specialius žurnalus, knygutes ir traktatus Biblijinėmis temomis.

Šis Judėjimas yra pasklidęs daugelyje šalių – JAV, Ukrainoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Moldavijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Indijoje, Nigerijoje, Brazilijoje, o taip pat ir kitose šalyse. Šie susirinkimai rengia susitikimus norėdami analizuoti Bibliją, pažinti Dievo planą, o taip pat siekti krikščioniško gyvenimo pilnatvės.

Bendradarbiaudamas su susirinkimais Judėjimas organizuoja konvencijas, praveda viešą darbą. Patarnavimas Dievo Žodžiu yra siūlomas visiems tiems, kurie to prašo. Be to, kvalifikuoti evangelistai praveda viešas paskaitas, temines studijas, diskusijas, atsako į klausimus. Pasitarnaujame taip pat ir paskaitomis, kurios skirtos įvairioms progoms, kaip vestuvės arba laidotuvės. Jau daugiau kaip 30 metų Lietuvoje sėkmingai pravedame Evangelijos skelbimo darbą. Susidomėjusius kuria nors iš paminėtų patarnavimo formų prašome kreiptis kontaktu pateiktu puslapyje.

Mūsų įsitikinimai ir Biblijos supratimas paremtas Jėzaus ir Apaštalų mokinimais, o taip pat mokinimu daugelio reformatorių, mokslininkų ir pamokslininkų, gyvenusių praeityje. Visus šiuos Šventojo Rašto aiškinimus, 19 amžiaus gale, pastorius C.T. Russell surinko ir paruošė, o pastoriai P. S. L. Johnson ir  R. G. Jolly toliau išvystė.

Šventasis Raštas aiškiai mokina:

Kad Jehova yra Aukščiausias Dievas – neaprėpiamas, amžinas ir nesikeičiantis, tobulas išmintimi, teisingumu, meile ir galia; kad Jėzus yra Jo Viengimis Sūnus, kuris, prieš tapdamas žmogumi, buvo kaip galingas “Žodis” arba “Logos”, “Dievo kūrybos pradžia”, “visos kūrinijos pirmagimis”, Tėvo atstovas visuose Jo kūrybos darbuose (Jn. 1:1-3; 6:51; 17:7; Apr. 3:14; Kol. 1:15-17).

Kad Kristus dabar yra dvasinė esybė; kad “buvo nukryžiuotas kaip žmogus, bet atgaivintas kaip Dvasia”, tapo “gyvybę teikiančia Dvasia”, labai išaukštintas, o “Dievas …suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų ” ir dabar yra “Didybės dešinėje aukštybėse” (1 Pet. 3:18; 1 Kor. 15:45,50; Fil. 2:9-11; 1 Tim. 6:16; Hbr. 1:3,13).

Kad Šventoji Dvasia, kylanti iš Tėvo ir Sūnaus, pasireiškia visuose tikruose krikščionyse (Lk. 11:11-13; Jn. 14:26; 15:26; 16:7-15; 1 Kor. 2:9-16; 3:16; Efez. 3:16; 4:4,30; 2 Tim. 1:7).

Kad žmogus buvo sukurtas tobulas – į Dievo charakterio panašumą, ir kad dėl nuodėmės buvo nubaustas ne amžinomis kančiomis pragare, bet mirtimi, sunaikinimu; kad žmogus patirs įvairios rūšies blogį, leistą Dievo tam, kad patyręs blogio prigimtį ir nuodėmės pasekmes, išugdytų troškimą nebedaryti nuodėmės ir palikti ją (Pr. 1:26-31; 2:17; Ekl. 7:29; Rom. 5:12-19; 6:21-23; 8:20-22; 11:32; Ps. 76:7-10; 90:1-17).

Kad dabartiniu metu, prieš prasidedant Tūkstantmetinei Kristaus Karalystei, vyksta pasiruošimo darbai – formavimas, dailinimas ir poliravimas Evangelijos amžiaus pasišventusiųjų, visų, kurie tiki Kristaus Išpirkos auka už nuodėmę. Kada jau paskutinis iš jų bus paruoštas, mūsų Viešpats ir Vadas visus kartu išves iš mirties prikėlimo metu. Tuomet Liudijimo Padangtės Šventykla, pripildyta Viešpaties garbės, taps susitikimo vieta tarp Dievo ir žmonių per visą Tūkstantmetinį Amžių (Apr. 15:5-8; 21:3).

Kad tikrųjų, dabartiniu metu ugdomų, Dievo žmonių viltis, yra vertai patekti į amžinąją Dievo Karalystę ir, kad dabartinė jų misija yra ugdyti ir tobulinti save ir kitus į Kristaus panašumą, kad galėtume liudyti apie Dievą ir Kristų pasauliui ir taip pasiruošti visų pasaulio tautų laiminimo darbui ateinančioje Karalystėje ant Žemės (Rom. 12:2; Fil. 2:12; Gal. 5:22,23; 2 Pt. 1:5-11; 3:18; Jn. 18:37; Apd. 1:8; 1 Kor. 9:16; 2 Tim. 4:2).

Kad Evangelija buvo skelbiama Abraomui žodžiais – “Visos žemės giminės bus tavyje palaimintos”; kad Kristus, Galva ir Kūnas, yra tie didieji Abraomo palikuonys (visi kiti Dievo žmonės yra pavaldūs jiems palikuonys), per kuriuos “bus palaimintos visos tautos”; kad ta pasaulio išgelbėjimo palaima ateis Jėzaus Antrojo Advento (atėjimo) metu, “visų dalykų atsteigimo metu”, kai ant Žemės bus įsteigta Dievo Karalystė (Pr. 12:1-3; Gal 3:7-9,16,29; Ef. 1:22,23; Apd. 3:19-23; Mt. 6:10; Apr. 22:17).

Kad dabar gyvename “Laikų pabaigoje”, suspaudime, kokio nėra buvę, “priespaudos laike”, Epifanijos arba Apokalipsės periode, kuriame pasireiškia Jėzus savo Antrajame Atėjime; kad Viešpats Jėzus dabar verčia šėtono karalystę; kad greitai bus įvestas Jo ramybės ir teisingumo viešpatavimas, ir kad Izraelio sugrįžimas į savo tėvynę įvyksta anksčiau, prieš Viešpaties Jėzaus viešpatavimą garbėje (Dan. 12:1,4,9,10; Mt. 24:21,22; Rom. 11:15,25,26; 2 Tim. 4:1; Sof. 3:8,9; Dan. 2:35,44; Am. 9:11-15; Apr. 11:15; 21:1-8).

Tikime, kad Biblija moko apie du apdovanojimus – dangiškąjį ir žemišką, o taip pat apie dvi grupes išgelbėtų žmonių dangiškai ir žemiškai prigimčiai. O taip pat tikime, kad kiekvieno apdovanojimas priklauso nuo ištikimybės Dievui ir Jo principams iš kurių pati svarbiausia yra – meilė Dievui ir artimui.

Tikime taip pat, kad nei išgelbėjimas, nei išrinkimas nepriklauso nuo priklausymo kokiai nors denominacijai, tačiau nuo širdies kiekvieno žmogaus, kurią žino ir įvertina tiktai Dievas.

Norintiems Paaukoti:

Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas
Įm. k.: 192099779
Sąsk. nr.: LT617300010077287879