Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas

Pasaulietinis Namų Misionierinis Judėjimas yra tarptautinis, nepriklausomas, nesektantinis, nesiekiantis pelno religinis judėjimas. Į jį jungiasi krikščionys laisvanoriškam bendradarbiavimui, pagrinde įvairių profesijų pasauliečiai iš skirtingų tikėjimo išpažinimų, taip pat ir nepriklausantys jiems. Tokiu būdu įvairiuose kraštuose jie sukuria religines bendrijas. Judėjimas nėra susietas su jokia kita grupe, nei su kuria nors denominacija. Judėjimo finansavimas realizuojamas iš savanoriškų aukų, aukojamų laisva valia.

Judėjimo tikslas yra skelbti Evangeliją (“skelbiu jums didelį džiaugsmą” — Lk 2:10,14), raginimas žmones tobulėti ir savo charakteriu panašėti į Kristų; Biblijinių žinių skelbimas ir platinimas, bei raginimas kitus skelbti (ypatingai žinias apie mūsų dabartinius laikus), skatinimas labiau susidomėti individualiu ir grupiniu Biblijos studijavimu ne sektantine, bet Biblijine tvarka, atliekant tai susirinkimuose arba namuose.

Judėjimas, norėdamas realizuoti savo tikslus daugelyje kraštų leidžia ir platina įvairiomis kalbomis knygas, brošiūras, žurnalus bei nemokamus informacinius lapelius, pasinaudojant paštu, literatūros platintojais, evangelistais ir kitais krikščionimis. Judėjimas taip pat panaudoja savo kvalifikuotus skelbėjus, mokytojus ir evangelistus pravedant Biblijos studijavimus, diskusijas, klausimų ir atsakymų susirinkimus, Biblijinių filmų demonstravimą ir iliustruotas Biblijines paskaitas, viešas Biblijines diskusijas, pasitarnauja Biblijine paskaita vestuvėse bei laidotuvėse ir t.t.

Judėjimas kilo 1920 metais, kada Paul S. L. Johnsonui ir Raymond G. Jolly (pagrindiniam Pauliaus S. L. Johnsono padėjėjui) bei kitiems reikėjo pavadinimo Evangelijos skelbimo, leidybos bei kitam besiplečiančiam evangelinės tarnybos darbui, nepriklausant kokiai nors denominacijai. Profesorius Johnsonas, iki pat savo mirties 1950 metais, taip pat buvo ir Judėjimo žurnalų “Dabartinė Tiesa” ir “Biblijos Vėliava” redaktoriumi.

Žurnalų “Dabartinė Tiesa” ir “Biblijos Vėliava” Redaktoriai:

Paul S. L. Johnson su aukštu apdovanojimu baigė Capital University Columbe, Ohio valstijoje, bei Teologinę Liuteronų Bažnyčios Sinodo Seminariją. Pastorius Johnson buvo graikų ir hebrajų kalbų žinovas ir mokslininkas, o tai labai padėjo jam gerai suprati Bibliją originalo kalbose. Kai seminarijose buvo dėstoma doktrina apie amžinas kančias, jis suprato, kad Dievas, būdamas tobulas Išmintyje, Teisingume, Jėgoje ir Meilėje, nebaustų Savo priešų kentėti amžinai. Jis suprato, kad Biblija moko, jog bausmė už nuodėmę yra mirtis, o ne amžinos kančios. Jis buvo Pasaulietinio Namų Misionierinio Judėjimo Vykdomuoju Globėju nuo 1920 iki 1950 metų.

Raymond G. Jolly baigė Bloomsburg State College su aukštu apdovanojimu. Jis studijavo teologiją ir klasikinę filologiją Lanfayette College Eastone, Pensilvanijos valstijoje. Tarnavo Prezbiterionų Bažnyčioje. Vėliau paliko tą bažnyčią, kad nesektantiniu būdu galėtų skelbti Evangeliją. Jis buvo Judėjimo Vykdomuoju Globėju nuo 1950 iki 1979 metų.

August Gohlke pradėjo mokytis vidurinėje mokykloje ankstyvame amžiuje nuo 12 metų. Vėliau jis turėjo privilegiją mokytis graikų ir hebrajų kalbos pas profesorių Paul S. L. Johnson. Pastorius Gohlke turėjo privilegiją skaityti paskaitas Biblijos temomis po visą Europą ir Ameriką. Jis buvo Judėjimo Vykdomuoju Globėju nuo 1979 iki 1985 metų.

Bernard W. Hedman buvo Judėjimo Vykdomuoju Globėju nuo 1986 iki 2004 metų. Jis padėjo Pastoriui Johnsonui sunkiu metu, ir buvo vienas iš pagrindinių padėjėjų prieš tai buvusių Redaktorių leidinių spausdinimo darbe, su tam tikromis privilegijomis Pastoriaus Paul S. L. Johnson tarnybos laiku.

Ralph M. Herzig baigė  Westfield State College, ir dirbo kartu su ankstesniais Judėjimo vadovais. Jis buvo išrinktas Judėjimo Vykdomuoju Globėju ir Direktoriumi 2004 metais ir tarnavo iki 2014 metų. Pastorius Herzig buvo „Biblijos Vėliavos“ ir kitų mūsų leidinių Vyriausiuoju redaktoriumi.

Leon J. Snyder baigė mokslus ir dirbo kartu su ankstesniais Judėjimo vadovais. Jis dabartiniu metu yra Judėjimo Globėjas ir Redaktorius „Biblijos Vėliavos“ ir kitų leidinių.