SAUSIO 2

Jūs nebepriklausote patys sau. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo – 1 Kor. 6:19,20.

Ar pradedant naujus metus, gali būti mums svarbesnė pamoka už tą, kad mes „nebepriklausome patys sau”, bet priklausome kažkam kitam; ir todėl mes turime stengtis patikti ne sau, bet patikti Viešpačiui, tarnauti ne sau, bet tarnauti Jam; stengtis tarnauti ne savo valiai, bet priešingai – tarnauti Jo valiai? Tai reiškia šventumą pačioje tikriausioje ir plačiausioje to žodžio reikšmėje – ne vien atsiskyrimą nuo nuodėmės ir atėjimą prie teisingumo, bet taip pat atsiskyrimą nuo savęs (ir pasaulio) bei priėmimą Dievo valios Kristuje – Z’97, 35 (R 2097).

*      *       *

Dievo žmonės yra Jo žmonėmis ne vien dėka jų sukūrimo ir pašventinimo, bet taip pat ir dėl atpirkimo galios. Todėl yra pagrįsta ir tinkama, kad visu tuo, ką jie turi ir kuo jie yra, turi atnešti garbę Dievui, savo Šeimininkui ir Kūrėjui. Dievo žmonės turi tai atlikti iš visų savo jėgų tikėjime, viltyje, meilėje ir paklusnume, kadangi mažiau nei tai, būtų negarbinga ir netinkama – P’29, 189.

 

Paralelinės citatos: Mt. 20:28; 1 Tim. 2:5,6; Apd. 20:28; Apr. 5:9; 14:4,5; 2 Kor. 5:14,15; Tit. 2:14; 1 Kor. 7:23; 10:31; Gal. 3:13; Hbr. 9:12; 1 Pet. 1:18; 2:9; Mt. 5:16; Jn. 15:8; Flp. 1:9-11.

Giesmės: 191, 5, 15, 132, 178, 187, 215 / 415, 452, 370.

Poems of Dawn, 279; Wiersze brzasku, 263: Kiti metai – Tau.

Tower Reading: Z’10,199; (R 4632).

 

Klausimai: Ką šis tekstas reiškė man šią savaitę? Kokiose aplinkybėse? Kokios  buvo pasekmės?