SAUSIO 11

Jo Žodis mano širdyje buvo tarsi ugnis, uždaryta mano kauluose, aš stengiausi susilaikyti, bet negalėjau – Jer. 20:9.

Mes, kurie turime privilegiją pasilikti Jo malonėje, palaimoje ir apšvietime, atiduokime Viešpačiui garbę ir stenkimės, kad meilus Jono charakterio būdas, jo energija ir uolumas būtų ir mumyse. Atsiminkime, kad nors jis buvo vadinamas mylimu mokytiniu, tačiau taip pat dėl savo impulsyvaus uolumo, kartu su savo broliu, buvo pavadinti Boanerges – sūnūs perkūno. Būkime ir mes pilni energijos, pilni pasišventimo, kurį paskatina meilė, kad galėtume garbinti Viešpatį savo kūnu ir dvasia, kuri priklauso Jam – Z’01,151 (R 2806).

*      *       *

Kadangi krikščionis tiki, turėdamas stiprų įsitikinimą, todėl ir kalba. Jo neįmanoma sulaikyti nuo Dievo žodžio skelbimo, taip kaip neįmanoma sulaikyti Niagaros vandenų tekančių link krioklio. Tie, kurie nepriėmė Tiesos iš meilės jai, gali susilaikyti nuo Tiesos skelbimo ir dažnai tai daro be jokios priežasties; bet tie, kurie myli Dievo liudijimus, jie nori ir turi pasakoti apie Jo malonę visų tinkamų progų metu – P’33, 191.

Paralelinės citatos: Jok. 1:21-23; 1 Pet 2:2; Hbr. 4:12; 2 Tim. 2:15; Joz. 1:8; 1 Kron. 16:15; Jobo 23:12; Ps. 19:7-11; 40:8; 119:14-20, 46, 54, 93, 97, 111, 143, 157-167, 172; Mok. 4:17; Iz. 55:10,11; Ezd. 7:10; Mal. 2:6,7; Lk. 12:42-44; Apd. 4:20,31; 20:22 -24; 1 Kor. 9:16-23; 2 Kor. 6:3-7.
Giesmės: 260, 70, 116, 164, 210, 275, 309 / 58, 75, 318.
Poems of Dawn, 261; Wiersze brzasku, 243: Nuvalykite kelią.
Tower Reading: Z’14,197; (R 5489).

Klausimai: Ar šią savaitę buvau uolus Dievo žodžio skelbime? Kaip? Kodėl? Kokios buvo pasekmės?