BIRŽELIO 29

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą – Mt. 5:8.

 

„Tyra širdis“ – tai nereiškia tobulumo elgesyje, žodžiuose ir mintyse, bet mūsų ketinimų, intencijų tobulumą. Mūsų troškimai ir pastangos turi eiti ta kryptimi, kad galėtume tobulinti savo mintis, žodžius ir darbus. Pavyzdys, kuriam gali pritarti mūsų širdis ir valia, yra Dieviškas pavyzdys: „Taigi būkite tobuli, kaip ir jūsų Tėvas, kuris danguje, yra tobulas“ (Mt. 5:48). Dievas mums nedavė žemesnio pavyzdžio, bet pavyzdį absoliutaus tobulumo; tačiau Jis suteikė mums malonę, gailestingumą ir ramybę per Kristų, jei einame Jo pėdomis, o šis širdies tyrumas yra vienas iš esminių žingsnių einant siauruoju keliu – Z’00, 71 (R 2585).

*      *       *

Širdies tyrumas reiškia turėjimą pačių geriausių intencijų, o taip pat reiškia turėjimą vieno tikslo, kuriuo yra Dievo garbinimas. Tai skatina mus elgtis lojaliai Dievo atžvilgiu. Tokių širdžių turėjimas sukelia džiaugsmą šių širdžių savininkams. Turintys tokias širdis Dievą dabartiniu metu mato savo tikėjimo, supratimo akimis, o galiausiai visi išrinktieji pamatys Jį tokį, kokiu Jis yra iš tikrųjų – P’33, 79, 80.

 

Paralelinės citatos: Ps. 15:2; 19:8; 24:3-5; 51:7; Pat. 21:8; Mal. 3:2,3; Jn. 15:12; 1 Tim. 1:5; Flp. 4:8; 2 Tim. 2:21,22; Tit. 1:15; 1 Pet. 1:22; 1 Jn. 3:3; 1 Kor. 13:12; 1 Jn. 3:2.

Giesmės: 194, 20, 1, 145, 136, 78, 125 / 470, 317, 132.

Poems of Dawn, 114; Wiersze brzasku, 106: Parodyk man Savo veidą.

Tower Reading: Z’12, 389; (R 5148).

 

Klausimai: Kokius šią savaitę turėjau išbandymus, susijusius su šia eilute? Kaip juos priėmiau? Kokie buvo rezultatai?