BIRŽELIO 19

Šviesa [Tiesos] sužiba teisiajam ir tiesiaširdžiams džiaugsmas [iš Tiesos] – Ps. 97:11.

 

Tikrieji Dievo vaikai myli Tiesą todėl, kad yra susigiminiavę su ja. … Kada jie suranda Tiesą, pripažįsta jos vertę; įvertina ją, galvoja apie ją Jie sako, kad Tiesa yra tokia, kaip Dievas: ji parodo Dievo garbingą gerumą; ji yra atvaizdas Jo mylinčio, geradariško, išmintingo ir teisingo charakterio. Todėl jie myli Tiesą ir Dievą, kuris ją davė, saugo ją savo širdyse ir pastoviai ją studijuoja. O kada įsigilina į ją, stebisi pilna jos simetrija ir grožiu, bei stengiasi kaskart vis labiau priderinti savo charakterius prie to paties grožio paveikslo, ir stengiasi žodžiu ir poelgiu rekomenduoti ją kitiems, kad taip pat ir kiti būtų per ją palaiminti – Z’96, 55 (R 1949).

*      *       *

Taip, kaip natūrali šviesa apšviečia kelią natūraliai akiai, taip ir Tiesa apšviečia kelią mūsų supratimo akims. Dievo nutarimas yra atidengti supratimo akis tik tiems, kurių širdys simpatizuoja ir pritaria teisingumo principams. Kitiems Tiesa atneštų nuostolių. Tiesa yra palaima teisingiesiems, o teisingieji per ją yra palaima kitiems, todėl jos teikiama palaima pripildo jų širdis džiaugsmu – P’30, 78.

 

Paralelinės citatos: Dan. 2:28; Am. 3:7; Rom. 16:25,26; Jn. 15:15; Ps. 29:9,11; Pat. 3:32; Mt. 11:25; 24:45-47; Lk. 8:10; 12:42-44; Apr. 19:9,10; 22:8,9,6.

Giesmės: 22, 296, 260, 238, 46, 97, 300 / 109, 275, 456.

Poems of Dawn, 61; Wiersze brzasku, 50: Pasitikėk juo labiau. 

Tower Reading: Z’09, 231; (R 4444).

 

Klausimai: Kokias sąlygas įvykdžiau, norėdamas suprasti Tiesą? Kas tam padėjo ir kas trukdė?