KOVO 20

Jei jūs pasiliekate mano žodyje, jūs tikrai esate mano mokiniai, ir pažinsite tiesą, o tiesa išlaisvins jus – Jn. 8:31,32.

 

Dievišką Tiesą galime rasti tik Dievo paskirtose vagose, o tomis vagomis yra: Viešpats, Apaštalai ir Pranašai. Pasilikti Viešpaties Žodyje, reiškia pastoviai pripažinti doktrinas, duotas jų įkvėptuose raštuose, jas tyrinėti ir mąstyti apie jas, besąlygiškai pasitikėti jomis ir ištikimai pritaikyti jas savo charakteriams. Jeigu taip darydami pasiliksime Viešpaties Žodyje, kaip uolūs ir nuoširdūs mokiniai, tai tikrai „pažinsime Tiesą” ir būsime „tvirti tikėjime” bei „pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiajam apie mumyse esančią viltį”, „kad narsiai kovotume už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems”, kovotume „gerąją tikėjimo kovą, „ir išpažintume gerą išpažinimą”, tvirtai „iškęsdami sunkumus, kaip geri Jėzaus Kristaus kariai”, net iki mūsų bėgimo pabaigos – Z’03, 61 (R 3153).

*      *       *

Mūsų Viešpats užtikrina mus, kad Dievo Žodis yra Tiesa. Tie, kurie pasilieka Jo Žodyje – kaip Jo mokiniai ir vykdytojai – galiausiai pažins ją kaip Tiesą iš jos paliudijančios jėgos reaguojančioje ir jautrioje širdyje. Tai padarys juos tikrais Kristaus mokiniais, su širdimis, paklusniomis Žodžiui. Jos bus išlaisvintos iš nuodėmės, savanaudiškumo, pasaulietiškumo ir klaidos, galės laisvai praktikuoti teisingumą, tiesą, meilę ir mąstyti apie Dievo Karalystę – P’30, 30.

 

Paralelinės citatos: Pr. 18:19; Iš. 19:5; 24:7; Sk. 9:23; 14:24; Neh. 1:5; Ps. 1:2; 99:7; 111:10; 143:10; Iz. 1:19; Mt. 5:19; 13:23; Lk. 6:46-48; Jn. 8:36; 14:15.

Giesmės: 315, 22, 44, 154, 296, 54, 246 / 100, 317, 381.

Poems of Dawn, 91; Wiersze brzasku, 80: Į Jo nuostabią šviesą.

Tower Reading: Z’14,227; (R 5506).

 

Klausimai: Ką šis tekstas man reiškė šią savaitę? Kaip? Kodėl? Su kokiomis pasekmėmis?